سویچینگ (هدایت ) پیامها و بسته به دو طرف امکان میدهد تا به تبادل اطلاعات بپردازند.در هر دو حالت پیامها از طریق ایستگاههای میانجی هدایت می شوند که ارتباط فرستنده و گیرنده را یرقرار میکنند.

سه روش سوئیچینگ( Switching):

Cut Through Switch
Fragment Free Switch
Store and Forward Switch