سلکتورgt

ین سلکتور عناصری رو انتخاب میکنه که اندیس آنها بزرگ تر از عدد داخل پرانتز باشه.

td

dee

htm

در مثال بالا از ردیف چهارم تا آخر جدول پس زمینه قرمر خواهند گرفت.