اگر به روترسیسکو توجه کنید پنج پورت را مشاهده میکنید

 

روتر سیسکو

۱٫Console Port
۲٫AUX Port ( Auxiliary Port)
۳٫serial Port
۴٫PRI/BRI(Primary Rate Inetface / Basic Rate Interface )
۵٫AUI ( Attachment User Interface )

CONSOLE PORT
برای اتصال کامپوتر به روتر جهت پیکربندی روتر استفاده میشود و برای اتصال از rollover cables استفاده میشود.برای پیکربندی از برنامه هایی مثل hyper terminal استفاده میکنیم

AUX PORT
برای اتصال dial up استفاده میکنیم

SERIAL PORT
برای اتصال روتر به روتر و leased line استفاده میشود

PRI/BRI PORT
برای اتصال ISDN استفاده میشود

AUI PORT
برای اتصال روتر به سویچ استفاده میشود