ساختار RUP
فرآیندهای مهندسی نرم افزار در قالب چرخه های کاری یا Workflow ها بیان می گردند. یک چرخه کاری یک بخش یا یک مقطع از فعالیت هایی است که منجر به تولید نتایجی با اثرهای مشهود و قابل ملاحظه می شود. این فعالیت ها بوسیله نقش ها یا Role ها اجرا می گردند.یک نقش رفتارها و مسئولیت های یک شخص یا شیئ منفرد و یا مجموعه ای از اشخاص یا اشیا منفرد که در قالب یک تیم در زمینه ساختار مهندسی نرم افزار، با هم کار می نمایند را معرفی می کند. یک نقش مسئول تولید دست آوردها (Artifacts) به عنوان نتایج حاصل از اجرای فعالیت ها می باشد.یک دست آورد ورودی و خروجی فعالیت ها محسوب می گردد.دست آوردهایی که بوسیله تیم [توسعه نرم افزار] تولید می شوند در واقع همان محصولات نهایی هستند که مورد انتظار کاربر می باشد (اجزا و مستندات نرم افزار).برای اطمینان از تولید با کیفیت بالا، نقاط کنترلی (Checkpoints)، قالب ها (Templates) و گزارش ها (Reports) بوسیله RUP برای دست آوردها فراهم شده است.معمولا دست آوردها، راهکارها و نقاط کنترلی را به هم مرتبط کرده و پیوند می دهند؛ که این امر موجب ارائه اطلاعات در مورد چگونگی توسعه، صحت سنجی (evaluate) و استفاده از دست آوردها می گردد.در واقع قالب ها بوسیله توضیح یک دستاورد، یک یا بیش از یک الگو را برای ساخت دستاوردهای مشابه و مورد انتظار در آینده، ایجاد می نمایند.یک گزارش اطلاعاتی را در مورد یک یا بیش از یک دست آورد، از یک ابزار ارائه می نماید.برای مثال یک گزارش می تواند یک دست آورد یا مجموعه ای از دست آوردها را برای استفاده در یک بررسی تکنیکی معرفی نماید.بنابراین جهت امکان پذیر شدن ساخت دست آوردها لازم است تا از ابزارها استفاده شود.که در این زمینه ابزارهای شرکت بورلند برای توسعه نرم افزار به صورت تیمی بهترین گزینه می باشد.