ساختار کلی syntax های جی کوئری به صورت زیر است

de

یک علامت $ برای تعریف جی کوئری
یک selector برای تشخیص یا پیدا کردن المنت html
و یک عمل جی کوئری (action) برای انجام عملی بر روی المنت مورد نظر