با عرض سلام به شما دوستان ، در مورد ساختار نگارشی پایه پایتون (basic syntax) کمی میخوام توضیح بدم.زبان پایتون شباهت های زیادی به زبان های Perl، C و Java دارد. با این حال، تفاوت های اساسی هم بین این زبان ها وجود دارد.

اولین برنامه ی پایتون

برنامه نویسی خود را از روش های زیر انجام می دهیم.

برنامه نویسی با فراخوانی مفسر

اگر مفسر را بدون ارسال یک فایل اسکریپت به آن به عنوان پارامتر، صدا بزنید با prompt (کادری حاوی دستورات) زیر مواجه خواهید شد:

$ python

Python 2.4.3 (#1, Nov 11 2010, 13:34:43)

[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)] on linux2

Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.

>>>

دستور زیر را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید:

print “Hello, Python!”

در صورت استفاده از نسخه ی جدید پایتون، می بایست همراه با دستور Print از () استفاده کنید، بدین صورت: print (“Hello, Python!”);. در ویرایش ۲٫۴٫۳ این زبان، نتیجه ی زیر حاصل می شود:

“Hello, Python!”

فراخوانی مفسر با یک اسکریپت به عنوان پارامتر

فراخوانی مفسر (interpreter) با یک اسکریپت به عنوان پارامتر، با اجرای آن اسکریپت آغاز شده و تا زمانی که اسکریپت به پایان نرسیده ادامه می یابد. هنگامی که اسکریپت به پایان می رسد، مفسر غیرفعال می شود.

در این بخش یک برنامه ی ساده ی پایتون در یک اسکریپت می نویسیم. فایل های پایتون دارای پسوند .py می باشد.

کد زیر را در یک فایل به نام test.py تایپ کنید:

print “Hello, Python!”

برای این منظور لازم است مفسر پایتون را در متغیر PATH تنظیم کرده باشید. اکنون برنامه را بدین ترتیب اجرا کنید:

$ python test.py

نتیجه ی زیر بدست می آید:

Hello, Python!

حال اسکریپت پایتون را از روش دیگری اجرا می کنیم.

#!/usr/bin/python

print “Hello, Python!”

پیش از کامپایل، می بایست مفسر پایتون را در پوشه ی /usr/bin آماده داشته باشید. اکنون برنامه را بدین صورت اجرا می کنیم:

$ chmod +x test.py # This is to make file executable

$./test.py

نتیجه ی زیر حاصل می گردد:

Hello, Python!

شناسه ها در پایتون

شناسه یا identifier یک اسم است که به منظور شناسایی متغیر، تابع، کلاس، ماژول یا دیگر اشیا به آن ها تخصیص داده می شود. شناسه با یک حرف از A تا Z (یا a تا z) یا زیرخط (_) آغاز شده و به دنبال آن یک یا چند صفر، حرف، زیرخط و عدد قرار می گیرد.

استفاده از علائم نگارشی همچون @، $ و % در شناسه مجاز نمی باشد. پایتون یک زبان حساس به کوچک و بزرگی حروف است. از این رو، دو واژه ی Manpower و manpower دو شناسه ی کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

قوانین نام گذاری توابع، متغیرها و اشیا در زیر فهرست شده:

۱٫ اسم کلاس ها با حرف بزرگ آغاز می شود. دیگر شناسه ها با حرف کوچک شروع می شود.

۲٫ آغاز کردن یک شناسه با زیرخط (_)، بیانگر این است که آن شناسه private می باشد.

۳٫ آغاز کردن یک شناسه با دو زیرخط نشانگر strongly private بودن آن شناسه است.

۴٫ اگر شناسه ای با دو زیرخط پشت سرهم پایان یابد، در آن صورت شناسه ی مورد نظر اسم خاص language defined می باشد.

کلمات رزرو شده

لیست زیر کلمات رزرو شده ی زبان پایتون را نمایش می دهد. این کلمات را نمی توان به عنوان اسم متغیر، ثابت (constant) یا هر چیز دیگر استفاده کرد. لازم به ذکر است که تمامی کلیدواژه های پایتون تماما با حروف کوچک نوشته می شوند.

And

exec

Not

Assert

finally

or

Break

for

pass

Class

from

print

Continue

global

raise

def

if

return

del

import

try

elif

in

while

else

is

with

except

lambda

yield

خطوط فاصله و تورفتگی

پایتون از {} برای مشخص کردن قطعه کدهای تعریف کلاس، تابع یا جریان کنترل داده (flow control در ارتباطات داده‌ای، کنترل جریان یک فرایند مدیریت نرخ انتقال بین دو گره برای جلوگیری از ارسال از طرف فرستنده سریع به دریافت کننده کند است. کنترل جریان مکانیزمی را برای دریافت کننده جهت کنترل سرعت انتقال فراهم می‌کند.) استفاده نمی کند. قطعه کدها با استفاده از تورفتگی مشخص می شوند. از این رو در استفاده از آن بایستی بسیار دقیق بود.

مقدار فضای خالی در تورفتگی ها متغیر است، اما تمامی دستورات درون قطعه کد بایستی به یک اندازه توگذاشته شوند. مثال:

if True:

print “True”

else:

print “False”

اما قطعه کد زیر خطا می دهد:

if True:

print “Answer”

print “True”

else:

print “Answer”

print “False”

بنابراین، در زبان پایتون تمامی خطاهای متوالی که به یک اندازه توگذاشته شده اند، در کل یک قطعه کد را تشکیل می دهند. اگر با دقت به مثال زیر دقت کنید، می بینید که چندین قطعه کد در آن وجود دارد:

#!/usr/bin/python

import sys

try:

# open file stream

file = open(file_name, “w”)

except IOError:

print “There was an error writing to”, file_name

sys.exit()

print “Enter ‘”, file_finish,

print “‘ When finished”

while file_text != file_finish:

file_text = raw_input(“Enter text: “)

if file_text == file_finish:

# close the file

file.close