هر برنامه دارای یک تابع اصلی به نام  ()main است.

این تابع وسایر اطلاعات در فایلی به نام فایل سرآیند (header file ) قرار می گیرد.
پسوند این فایل ها h. است وبر روی فهرستی از دیسک به نام include قرار می گیرد.
این دستور از دستورات پیش پردازنده است وکار اتصال فایل های سر آیند را به برنامه انجام می دهد.