مسئولیت مدیریت پیوندهای ارتباطاتی و ترافیک قاب ها را بر عهده دارد.
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
Switch ,Bridge