برای این کار یک کلاس از پیش تعریف شده در css و کدهای مربوط به آن در js و jquary تعریف شده است.که در بخش های قبل مشاهده کردید که آنها را چگونه به صفحه خود لینک دهیم,فقط نیاز است که آنها را بدانیم.

کلاس کد:

<div class=”embed-responsive embed-responsive-16by9″>

کد ریسپانسیو کردن یک عکس:

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset=”utf-8″>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<link rel=”stylesheet” href=”http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css”>
<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js”></script>
<script src=”http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js”></script>
</head>
<body>

<div class=”container”>
<h2>Responsive Embed</h2>
<div class=”embed-responsive embed-responsive-16by9″>
<iframe class=”embed-responsive-item” src=”http://www.youtube.com/embed/XGSy3_Czz8k”></iframe>
</div>
</div>

</body>

</html>