ریست کردن مقدار یک فیلد Identity در SQL Server
ابتدا جدول مورد نظر رو خالی کرده :
DELETE FROM
و سپس کوئری زیر را روی آن اجرا نمایید :
DBCC CHECKIDENT (
, RESEED, 0)