در ادامهء آموزش های JQuery ،به توضیح یک رویداد دیگر می پردازیم: رویداد submit

رویداد ( ) submit زمانی اتفاق می افتد که یک فرم submit شده و به سرور ارسال شود .

برای مثال از رویداد ( ) submit می توان برای صدور یک پیام هشدار به کاربر ، برای اعلام submit شدن فرم استفاده کرد . رویداد ( ) submit فقط با تگ form کار می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;()Syntax $ ( ” selector ” ).submit
یا
; ( selector ” ).submit ( function “) $

selector : این پارامتر تعیین کننده id فرمی است که submit شده است .
function : تعیین کننده تابعی است که می خواهیم پس از submit شدن فرم ، اجرا شود .

مثال زیر کاربرد رویداد ( ) submit را نشان میدهد :

()form”).submit(function”)$
;(“alert(“Submitted
;({

این رویداد فقط برای عناصر درون فرم کاربرد دارد و زمانی فراخوانی می شود که محتوای یک عنصر تغییر کند