در ادامه مبحث آموزشی جی کوئری به رویداد ها رسیدیم.تا به این جا چندین رویداد در این زبان برنامه نویسی را با هم بررسی کردیم حال نوبت به رویداد ( ) resize در jQuery است که این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اندازه پنجره مرورگر تغییر نماید .

رویداد resize هم می تواند باعث تغییر اندازه پنجره مرورگر شده و یا اینکه در هنگام نغییر اندازه آن ، تابع تعیین شده را اجرا نماید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;()Syntax $ ( ” selector ” ).resize
یا
;( selector ” ).resize ( function “)$

selector : این پارامتر تعیین کننده نام پنجره ای است که می خواهید در هنگام تغییر اندازه آن ، رویداد انجام شود . معمولا مقدار این پارامتر window بوده ، که به پنجره جاری مرورگر اشاره می کند .
function : این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام تغییر اندازه پنجره مرورگر اجرا شود .

مثال زیر کاربرد رویداد resize را نشان میدهد :

}()window).resize(function)$
;(span’).text(x+=1′)$
;({