اگر  آموزش رویداد mouseenter را در همین سایت مطالعه کرده باشید درک و یادگیری رویداد mouseleave در جی کوئری برایتان آسان تر است.در ادامه مطلب این رویداد را به همراه یک مثال یاد خوهیم گرفت.

رویداد ویداد mouseleave زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس محتوای تگ html ترک می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

(selector).mouseleave(function)$

مثال زیر کاربرد رویداد mouseleave را نشان میدهد.

()p1″).mouseleave(function”)$
;(“!alert(“Bye! You now leave p1
“;({