مبحث جی کوئری بسیار گسترده است و رویدادهای بسیاری در این  زبان وجود دارد.یکی دیگر از این رویداد ها, رویداد ( ) change است که رویداد change زمانی اتفاق می افتد که در کنترل یا عنصر مورد نظر تغییری ایجاد می شود . این رویداد معمولا برای کنترل هایی مثل کادر متن ، گزینه های انتخاب و یا منوهای کرکره ایی که محتویات یا حالات آنها قابل تغییر هستند ، به کار می رود .

زمانی که شما متن یک کنترل متن را تغییر داده و یا گزینه یک کادر انتخابی را عوض می کنید ، رویداد change اتفاق می افتد . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

{… selector ” ).change ( function ( ) { … some code “)$

selector : selector کنترلی است که کاربر آن را تغییر می دهد .
function : این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود .

مثال زیر کاربرد رویداد change را نشان میدهد :

}()input”).change(function”)$
;(“.alert(“The text has been changed
;({

این رویداد فقط برای عناصر درون فرم کاربرد دارد و زمانی فراخوانی می شود که محتوای یک عنصر تغییر کند