حملات به رمزنگاری
برخی از معروفترین روشهای شکستن کد ها عبارتند از :

Frequency Analysis
Algorithm Errors
Brute Force Attacks
Human Error
Social Engineering