جهت تهیه لیست cron jobها در DirectAdmin، کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

for user in $(cut -f1 -d’:’ /etc/passwd); do echo $user && crontab -u$user -l ;echo ” ” ;done