سلام دوستان عزیز ، امیدوارم حال شماخوب باشه و شاد وسلامت باشید. با اموزشهای json در خدمت شماهستم.

اشیا JSON را با زبان JavaScript ایجاد می کنند. در زیر روش های مختلف ایجاد اشیا JSON با استفاده از JavaScript را آموزش می دهیم:

۱٫ ایجاد یک شی (Object) تهی:

var JSONObj = {};

۲٫ ساخت شی جدید:

var JSONObj = new Object();

در نمونه ی زیر یک شی متشکل از دو المان ایجاد می کنیم که یکی دارای attribute ای با نام bookname و مقدار از نوع رشته است و دیگری دارای attribute با نام price و مقدار از نوع عددی می باشد. برای دسترسی به attribute المان مورد نظر از عملگر نقطه استفاده می کنیم.

var JSONObj = { “bookname “:”VB BLACK BOOK”, “price”:500 };

مثال زیر پروسه ی ایجاد یک شی در زبان JavaScript به فرمت JSON را نمایش می دهد. کد زیر را با پسوند json_object.htm ذخیره می کنیم.

language = “javascript” >

var JSONObj = { “name” : “tutorialspoint.com”, “year” : 2005 };

document.write(“
JSON with JavaScript example
“);

document.write(“
“);

document.write(“
Website Name = “+JSONObj.name+”
“);

document.write(“
Year = “+JSONObj.year+”
“);

حال سعی می کنیم فایل نام برده را با مرورگر IE یا هر مرورگری دیگری که JavaScript در آن پشتیبانی و فعال سازی شده، باز کنیم. خروجی زیر را نمایش می دهد:

clip_image001

ایجاد اشیا از نوع آرایه (Array Object)

در زیر یک شی از نوع آرایه ایجاد کرده و سپس آن را با نام json_array_object.htm ذخیره می کنیم.

language = “javascript” >

document.writeln(“
JSON array object
“);

var books = { “Pascal” : [

{ “Name” : “Pascal Made Simple”, “price” : 700 },

{ “Name” : “Guide to Pascal”, “price” : 400 }],

“Scala” : [

{ “Name” : “Scala for the Impatient”, “price” : 1000 },

{ “Name” : “Scala in Depth”, “price” : 1300 }]

}

var i = 0

document.writeln(“
“);

for(i = 0;i<books.Pascal.length;i++){

document.writeln("
");

}

for(i = 0;i<books.Scala.length;i++){

document.writeln("
");

}

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
Name " + books.Pascal[i].Name+"
Price " + books.Pascal[i].price +"
");

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
");

document.writeln("
Name " + books.Scala[i].Name+"
Price " + books.Scala[i].price+"
");

document.writeln("
");

حال شی از نوع آرایه ی فوق (array object) را با مرورگر IE یا هر مرورگر دیگری که JavaScript در آن فعال سازی شده است، باز می کنیم. نتیجه ی زیر را بدست می دهد: