۱:

*

این کارارکتر به هر نودی از نوع element ( تگ ) اشاره دارد

 ۲:

@*

به هر node ای ازنوع صفت ، اشاره دارد

 ۳:

node()

به هر نودی ،  از هر نوعی که باشد  ، اشاره دارد

 مثال :

 ۱:

/bookstore/*

تمام node های فرزند element   ای که نام ان bookstore است را انتخاب می کند

( فراموش نکنید هر جا می گویم element منظورم خود  تگ است )

۲:

//*

تمام element های درون سند وب ما را انتخاب می کند

 ۳:

//title[@*]

تمام element هایی با نام  title که  دارای هر صفتی ممکن است باشند را ،  انتخاب می کند