روتر از چهار حافظه اصلی تشکیل شده است:

۱٫RAM(Random Access Memory)
۲٫ROM(Read Only Memory)
۳٫NVRAM(Non-Volatile RAM)
۴٫Flash