رنگ ها
برای تعیین رنگ های هگزادسیمال،میتونید بعد از گذاشتن یک مربع(#) ، کد هگزادسیمال مورد نظر رو بنویسید.

bbv