رمزنگاری: به منظور دستیابی کاربران مجاز و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، رمزنگاری نخستین مانع است. رمزنگاری به منظور بهبود محرمانگی و حفاظت از اطلاعات حساس و طبقه بندی شده با ایجاد امکان غیرقابل خواندن برای غیرمجازها، پیشگام و بهترین اقدام است. علاوه بر اینها رمزنگاری می تواند در موارد زیر بسیار کمک کننده باشد:

صحت داده ها: حفاظت از دستکاری تصادفی و عمدی اطلاعات با اطمینان از تغییر آنها
اجازه دسترسی: اطمینان از هویت فردی که خودش ادعا می کند، به منظور محافظت از دسترسی به اطلاعات
عدم انکار: اثبات انجام عملی توسط کاربر مانند ارسال یک پیام و جلوگیری از رد این موضوع توسط وی

باید به این نکته توجه داشت که حتی استفاده از رمزنگاری مورد تایید نتایج حملات موفق را کاهش نمی دهد در حقیقت هیچ محصولی در دنیا واقعی عاری از آسیب پذیری نیست. به منظور تایید رمزنگاری باید از الگوها و روش های ارزیابی الگوریتم های رمز که از نظر علمی و فنی می تواند در مقابل حملات مختلف کشف رمز ایستادگی کند، استفاده گردد. اگرچه همواره روش های ناشناخته و جدیدی می تواند صحت این الگوها را خدشه دار کند.