رمزنگاری کوانتومی (Cryptography Quantum )
روشی جدید در رمز نگاری می باشد.تا قبل از ۲۰۰۲ کاربرد آن در آزمایشگاهها و برخی مراکز امنیتی دولتی بود. در این روش پیام با استفاده از یکسری فوتون ارسال می گردد. اگر دریافت کننده ترتیب ( توالی ) و حال مثبت و منفی ( قطب مغناطیسی ) فوتون ها را بفهمد میتواند پیام را decode کند . در غیر اینصورت فوتون ها تغییر یافتده اند. این به گیرنده مفهماند که فرد یا افرادی پیام را شنیده اند. فرستنده پس از اطلاع از این موضوع Pattern ( قالب ) پیام را عوض کرده و شروع به ارسال مجدد پیام با یک سری جدیدی از فوتون ها می نماید. رمزنگاری کوانتومی بسیار پرهزینه است و کاربرد محمدودی دارد.