رمزنگاری فیزیکی Physical Cryptography
روش های مختلفی دارد . عمومی ترین این روش عبارتیست از جابجایی یا جایگزینی حروف ( کاراکترها ) یا کلمات میباشد. این روش شامل یک حالت دیگری است که به آن Stenography گفته می شود. این روش علمی است که شامل پنهان سازی اطلاعات داخل اطلاعات دیگر است مانند یک تصویر.به طور کلی در رمز نگاری فیزیکی پردازش ریاضی روی متن صورت نمی گیرد.Cipher روشی است که برای کد کردن حروف ( کاراکترها ) برای پنهان کردن ارزش خود استفاده می شود. به فرآیند کد کردن یک پیام Ciphering گفته می شود.