اگرچه دستور ping بطور کامل مشکل را حل نمی کند و احتمال خطا در نتیجه گیری با توجه به تجربه مدیر شبکه وجود خواهد داشت اما می توان تست های مفیدی را برای تشخیص بهتر خطا با این دستور ساده انجام داد.
۱-    آدرس لوپ بک کامپیوتر خود را توسط دستور ping 127.0.0.1 بررسی کنید. در صورتیکه موفقیت ping شما از سلامت TCP/IP دستگاه خود مطمئن خواهید شد. در صورتیکه نتوانید آدری لوپ بک را پینگ کنید به احتمال قوی باید TCP/IP دستگاه خود را دوباره نصب و تنظیم کنید.
۲-    آدرس شبکه کارت شبکه خود را پینگ کنید در صورت موفقیت مطمئن خواهید شد که TCP/IP درست کار می کند و در غیر اینصورت مشکل در تنظیم آدرس شبکه رو کارت شبکه دارید و یا اینکه کارت شبکه شما به درستی نصب نشده است.
۳-    آدرس شبکه کامپیوتر دیگر را پینگ کنید. با مشاهده پینگ موفق مطمئن خواهید شد که کامپیوتر شما در ارتباط با کامپیوترهای دیگر روی شبکه و دیدن منابع مشکلی نخواهد داشت. در غیر اینصورت ارتباط کامپیوتر شما به شبکه دارای مشکل است و باید اتصالات را بررسی کنید.
۴-    پس از اطمینان از اینکه آدرس شبکه کامپیوتر شما درست کار می کند و قادر هستید کامپیوتر های دیگر در شبکه را ببینید ، حال باید ببینید آیا کامپیوتر شما کامپیوترهای خارج شبکه را نیز می تواند به راحتی ببیند یا خیر. برای این منظور باید آدرس Default Gateway را پینگ کنید.
۵-    درصورتیکه که توانستید آدرس Default Gateway  را در مرحله قبل پینگ کنید حال می توانید اقدام به آدرس شبکه کامپیوتری خارج از شبکه خود را پینگ کنید.

 

همانطور که مشاهده کردید با انجام موارد بالا بررسی خوبی بر صحت ارتباط کامپیوتر خود خواهید داشت. در صورتیکه آدم خوشبینی هستید می تواند مرحله پنج را در ابتدا انجام دهید. اگر پینگ در محله پنج بدون مشکل انجام شود نشاندهنده آن است که کلیه مراحل بالا نیز به خوبی کار می کنند و در غیر اینصورت از مرحله یک بررسی خود را شروع کنید.