چنانچه در سرور Linux، با خطای زیر مواجه شدید:

Host ‘hostname’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’

جهت رفع آن باید مقدار تنظیم شده برای «max_connect_errors» را در فایل «my.cnf» بررسی نمایید، برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید:

با دستور زیر وارد فایل «my.cnf» را باز کنید:

nano /etc/my.cnf

سپس «max_connect_errors» را مانند زیر مقدار دهی نمایید:

max_connect_errors=1000

چنانچه «max_connect_errors» در فایل «my.cnf» وجود نداشت، خطوط زیر را به ابتدای فایل افزوده و آن‌را ذخیره نمایید:

[mysqld]
max_connect_errors=1000