در صورتی که در زمان restart کردن سرویس httpd در ssh با خطای زیر مواجه شدید :

Starting httpd: httpd: Could not determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName

برای رفع خطا فایل زیر را ویرایش کنید(فایل تنظیمات apache)  :

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

سپس به انتهای آن عبارت زیر را اضافه کنید :

# ServerName is to be specified to avoid warning during reload
ServerName MYSERVER

در عبارت بالا به جای  MYSERVER میبایست server name آن سرور را قرار بنویسید.

پس از ذخیره فایل سرویس httpd را ریستارت کنید :

service httpd restart