.رشته الحاقی:همون طور که از اسمش پیداست هر وقت که دوتا رشته را کنار هم قرار دادیم پایتون خود به خود این دو رشته را با هم ادغام میکند.مثل:

کد:

lll