رجیستر های تایمر کانتر صفر:

رجیستر مقایسه خروجی OCR0 این رجیستر هشت بیتی خواندنی و نوشتنی بوده و به طور مستقیم با مقدار شمارنده TNNT0 مقایسه می شود. از تطابق این دو برای تولید وقفه خروجی یا تولید یک شکل موج روی پایه OC0 می توان استفاده نمود.

رجیستر تایمر کانتر صفر TCNT0 این رجیستر هشت بیتی امکان دسترسی مستقیم برای خواندن و نوشتن در شمارنده را فراهم می کند.

رجیستر کنترلی تایمر کانتر صفر TCCR0 که دارای هشت بیت کنترلی است که برای انتخاب پالس ساعت، حالت خروجی هنگام تطابق مقایسه، عملکرد های PWM، و بیت مقایسه خروجی. که در کل با این ۸ بیت حالت های مختلفی وجود دارد که با استفاده از codewizard این رجیستر ها تنظیم می شود.

رجیستر پرچم وقفه تایمر کانتر صفر TIFR که در این رجیستر بیت TOV0 زمانی یک می شود که یک سر ریز در تایمر یا کانتر صفر رخ داده باشد و بیت های دیگر … که همه توسط codewizard تنظیم می شوند.

با استفاده از رجیستر TCCR0 می توان فرکانس کاری تایمر را انتخاب کرد که حالت های زیر را دارد: بدون تقسیم- تقسیم بر ۸- تقسیم بر ۳۲- تقسیم بر ۶۴- تقسیم بر ۱۲۸- تقسیم بر ۲۵۶- تقسیم بر ۱۰۲۴ یعنی اگر ما فرکانس کلاک کاری میکرو را مثلا ۱۲MHZ انتخاب کنیم و N=32 در نتیجه ۱۲MHZ بر عدد ۳۲ تقسیم می شود و حاصل آن می شود فرکانس کاری تایمر.