– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):

view : مانند برنامه Note Pad ویندوز محتوای فایل انتخاب شده را برای شما به نمایش می گذارد.