دکمه stop  زمانیکه ا باز کردن صفحه وبی منصرف شده باشیم این دکمه را می زنیم