– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
SFX : فایل فشرده خود را تبدیل به فایل اجرایی در آورید. توسط این گزینه که در بخش اول توضیحات بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است میتوانید بدون نیاز به هیچ برنامه فایل خود را از حالت اجرایی در یک سیستم دیگر در بیاورید.