دو نوع عمده ACL به قرار زیر میباشد:
Standard access lists
Extended access lists

Standard ACL
در standard ACL ما میتوانیم تنها به آدرس Source رجوع کنیم و نمیتوانیم به آدرس مقصد و سرویسها رجوع کنیم
اگر packet به روتر وارد شود آن source  میشود

Standard ACL ID
Range از ۹۹-۱ میباشد که برای Standard ACL استفاده میشود
استفاده میشود