اگر در دو سر فیبر نوری connector وجود داشته باشد به آن patch cord می گویند.