برای مشخص کردن بلوک های برنامه، پایتون از فضاهای خالی و دندانه دار نوشتن استفاده می کند. به طور معمول در بسیاری از زبان های مشهور مانند C و Java از ساختار آکولاد برای مشخص کردن بلوک های برنامه استفاده می شود:

sim

در صورتی که برنامه ی معادل فوق در پایتون به صورت زیر است:

kkp
مشاهده می کنید که چگونه فاصله ی اضافی (معمولا یک tab) مشخص کننده ی بلوک های برنامه است. اگرچه استفاده از هردو فاصله و tab در نسخه های کنونی پایتون معمول است، استفاده همزمان از هردو آنها موجب سردرگومی و ایجاد اشتباهات ناآگاهانه می شود. لذا معمولا تنها از tab یا تنها از فاصله استفاده می شود.