توسط دستور throw در جاوا اسکریپت می توان یک خطایابی کامل تر را انجام داد . با استفاده از این دستور به همراه ساختار try … catch ، می توان روند اجرای برنامه و بروز خطا را کاملا تحت کنترل داشت و یک پیغام خطا دقیق طراحی کرد .
نکته : دستور throw به تنهایی کاربردی نداشته و باید آنرا با ساختار دستوری try … catch به کار برد .