با استفاده از این دستور می توان هر یک از داده های درون Dictionary و یا حتی کل متغیر را حذف کرد
کد PHP:

noo