اگر شما با سیستم عامل DOS کار کرده باشید مسیرها را می شناسید عملگرهایی چون / که برای انتخاب مسیر یا پوشه ای خاص بکار می رفت کاراکترهایی مانند / , *  نیز در XPATH وجود دارد که از انها برای انتخاب تگ خاص یا صفت خاص یا تگ با صفت خاص یا تگ با مقدار خاص یا صفتهایی با مقدار خاص بکار می روند

مثلا در DOS عبارت زیر را داریم :

BOOKSTORE / BOOK

ان چیزی که در انتهای سمت راست مسیر است ان چیزی است که به دنبال ان هستیم در اینجا یعنی ما مثلا پوشه ای  به نام BOOK را که دورن پوشه  نام BOOKSTORE هست را می خواهیم

یا مثال

BOOKSTORE / BOOK/*

یعنی هر چیزی را که درون پوشه BOOK است می خواهیم و خود پوشه BOOK  درو ن پوشه ای به نام BOOKSTORE می باشد فرض کنید برنامه xml زیر را داریم :

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>

<bookstore>

<book>
<title lang=”eng”>Harry Potter</title>
<price>29.99</price>
</book>

<book>
<title lang=”eng”>Learning XML</title>
<price>39.95</price>
</book>

</bookstore>