از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود

#reboot
#init 6