از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود:

#shutdown
#init 0