دستور حکمی است که سبب می‌شود کامپیوتر عملی انجام دهد. دو گروه دستور داریم: دستورهای ساده و دستورهای ساخت‌یافته.
دستورهای ساده
دستورهای ساده دستورهای غیرشرطی‌اند که متداول‌ترین آنها عبارت‌اند از:
– جایگزین کردن مقداری معین به یک متغیر که به آن دستور انتساب  می‌گویند.
– خواندن و نوشتن
– فراخوانی تابع
– انتقال کنترل به نقطه‌ای از برنامه
مثال ۴ـ۴ نمونه‌‌هایی از دستورهای ساده در زیر نشان داده شده است.
A = B * C ;
scanf(“%d%d “, &a , &b) ;
printf(“%d%f”,a , b) ;
fact(b) ;
goto a ;

دستورهای ساخت‌یافته
دستورهای ساخت‌یافته دستورهایی‌اند که از انواع ساختارهای الگوریتمی ساخته شده‌اند و متداول‌ترین آنها عبارت‌اند از:
– دستور مرکب که شامل دو یا چند دستور متوالی است و در داخل یک زوج آکولاد محصور است. در زبان C هر دستور ساده به یک سمیکولون ختم می‌شود.
{
scanf(“%d %d” , &a , &b) ;
s = a * b ;
p = 2 * (a+b) ;
printf(“%d %d”, s , p) ;
}
– دستور حلقه تکرار
for (i =0 ; i<=10 ; i++)
sum = sum + i ;
– دستور شرطی.
if (a>b)
c = a + b ;
else