دستورهای شرطی در ColdFusion

برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف می توان از ساخت if/else/elseif استفاده کرد :

<cfif condition>

<!— Some code to go if condition is TRUE —>

</cfif>

ColdFusion  چک می کند که آیا شرط condition دارای مقدار True  می باشد یا False . اگر این مقدار True  باشد کد بین جفت تق را اجرا می کند. مانند مثال زیر :

<CFIF myVar EQ MyOtherVar>

Two Variables are equal to eachother .

</CFIF>

اگر بخواهید coldfusion یک کد خاص برای مواقعی که شرط False می باشد را اجرا کند از ساختار زیر استفاده می کنیم :

<CFIF myVar EQ MyOtherVar>

Two variables are equal to eachother.

<CFELSE>

<!— This part will be executed if the condition is FALSE —>

Two variables are not equal.

</CFIF>

شما می توانید این ساخت شرطی را با افزودن cfelseif گسترش دهید :

<CFIF myVar Greater Than MyOtherVar>

<cfoutput>#myvar# > #myotherVar# </cfoutput>

<CFELSEIF myVar EQ MyOtherVar>

<cfoutput> #myVar# = #MyOtherVar# </cfoutput>

<CFELSE>

<cfoutput> #myVar# < #myOtherVar# </cfoutput>

</CFIF>

اگر شرط موجود در cfif صحیح نباشد شرط مجود در cfelseif های موجود به ترتیب چک می شود. اگر هیچ کدام درست نباشند ٬ کد موجود پس از cfelse اجرا می شود .