دستورالعمل shl/sal می تواند به صورت های زیر بکار رود:

shl register, 1
shl memory, 1
shl register, CL
shl memory, CL