با اموزش دستورات if .. else زبان جاوا اسکریپت با ما همراه هستید. دوستان همانطورکه میدانیددستوری بسیار کاربردی در همه زبانهای برنامه نویسی میباشد.دستورات شرطی را به منظور انجام عملیات خاص در صورت برقرار بودن شرایط معین بکار می بریم، بدین معنا که در صورت درست بودن شرط معین دستورات و عملیات معینی اجرا شود.

دستورات شرطی (conditional statements)

گاهی اوقات به هنگام نوشتن یک اسکریپت یا کد، برنامه نویس نیاز دارد که تصمیم های متفاوتی با توجه به نتایج مختلف بگیرد، برای نیل به این هدف برنامه نویس از دستورات شرطی کمک می گیرد.

دستورات شرطی زبان جاوا اسکریپت به شرح زیر می باشد.

دستور if – از این ساختار در مواقعی که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط معینی دستور مشخصی اجرا شود، استفاده می کنیم . چنانچه شرط تعیین شده صحیح یا برقرار نبود، هیچ دستوری اجرا نخواهد شد.

دستور else – از این ساختار زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط، دستور معینی اجرا شود و در صورت عدم بر قراری آن شرط، دستور یا مجموعه ای از دستورات دیگر اجرا گردند.

else if – اگر شرط درست باشد دستور مقابل if اجرا می شود در غیر این صورت دستور مقابل else اجرا می گردد (در صورت غلط بودن شرط اول، شرط دیگری را برای امتحان کردن مشخص می کند).

Switch – برای گزینش و اجرای یک دستور از میان چندین دستور مختلف بکار می رود.

دستور شرطی if

از این ساختار در مواقعی که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط معینی دستور مشخصی اجرا شود، استفاده می کنیم. چنانچه شرط تعیین شده صحیح یا برقرار نبود، هیچ دستوری اجرا نخواهد شد.

دستور نگارش (syntax)

if (شرط) {
قطعه کدی که در صورت درست یا برقرار بودن شرط باید اجرا گردد

{

نکته

توجه داشته باشید که دستور شرطی if با حروف کوچک نوشته می شود. نوشتن آن با حروف بزرگ If یا IF باعث ایجاد خطا می شود.

مثال

در صورتی که زمان هنوز مرز ساعت ۱۸:۰۰ را رد نکرده، رشته ی “Good day” را نشان بده.

if (hour < 18)

{
greeting = "Good day";
‎}

نمونه یک
?
۱
۲
۳

if (new Date().getHours() < 18) {
document.getElementById("demo").innerHTML = "Good day!";
}

دستور شرطی else

از این ساختار زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در صورت بر قرار بودن شرط، دستور معینی اجرا شود و در صورت عدم بر قراری آن شرط، دستور یا مجموعه ای از دستورات دیگر اجرا گردند.

if (شرط) {
قطعه کدی که در صورت برقرار بودن شرط باید اجرا گردد
} else {
قطعه کدی که در صورت غلط یا برقرار نبودن شرط اول اجرا می گردد

{

مثال

اگر زمان از مرز ساعت ۱۸ نگذشته، رشته ی "Good day" را نشان بده و در غیر این صورت "Good evening" را

if (hour < 18) {

‎ greeting = "Good day";

‎} else {

‎ greeting = "Good evening";

‎}‎

نتیجه

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

function myFunction() {
var hour = new Date().getHours();
var greeting;
if (hour < 18) {
greeting = "Good day";
} else {
greeting = "Good evening";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
}

دستور شرطی else if

اگر شرط درست باشد دستور مقابل if اجرا می شود در غیر این صورت دستور مقابل else اجرا می گردد (در صورت غلط بودن شرط اول، شرط دیگری را برای امتحان کردن مشخص می کند).

دستور نگارش

if (شرط اول) {
قطه کدی که در صورت صحیح بودن شرط اول باید اجرا گردد
} else if (شرط دوم) {
قطعه کدی که در صورت غلط بودن شرط اول و صحیح بودن شرط دوم باید اجرا شود
} else {
قطعه کدی که در صورت غلط بودن هر دو شرط اول و دوم باید اجرا شود

}

مثال

در صورتی که زمان حاضر مرز ساعت ۱۰:۰۰ را پشت سر نگذاشته، رشته ی "Good morning" نمایش داده می شود و چنانچه زمان از ساعت ۲۰:۰۰ عبور نکرده رشته ی "Good day" و در غیر این صورت نیز "Good evening".

if (time < 10) {

‎ greeting = "Good morning";

‎} else if (time < 20) {

‎ greeting = "Good day";

‎} else {

‎ greeting = "Good evening";

‎}‎

نتیجه

نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

function myFunction() {
var greeting;
var time = new Date().getHours();
if (time < 10) {
greeting = "Good morning";
} else if (time < 20) {
greeting = "Good day";
} else {
greeting = "Good evening";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
}