اگرصفی پربار دارید و نیاز دارید که آن‌را خالی کنید یا متوجه شوید که پیام ها انباشته شده‌اند می‌توانید از مجموعه دستورات زیر جهت مدیریت Exim استفاده نمایید:

exim -M id: پیغام را با استفاده ازid ارسال می کند.
exim –qf: کل صف را مجددا پردازش می کند.
exim –qff: همانند qf عمل می کند.ولی پیغام های ثابت را حذف می کند.
exim -Mvl id: گزارش پیام را برای پیام با شماره (id) نمایش می دهد.
exim -Mvh id: هدرهای پیغام با شماره (id) را نمایش می دهد.
exim -Mvb id: متن بدنه پیام با شماره (id) را نمایش می دهد.
exim -Mrm id: شماره پیام را از صف حذف می نماید.
exim -Mg id: در صورت عدم ارسال پیغامی به فرستنده ارسال می نماید
exim -bp | exiqsumm: خلاصه پیام را در صف نمایش می دهد.
Exiwhat: عملی که در exim هم اکنون در حال انجام دادن است را نمایش می دهد.
exim –bpc: تعداد پیام ها ی موجود در صف را نمایش می دهد.
exim –bp: لیست پیام های موجود در صف را نمایش می دهد.