دستورات ماژول در دروپال

دانلود ماژول های لیست شده (با یک فاصله از هم جدا شده باشند) به صورت هم زمان

drush pm-enable cck views

نصب ماژول های لیست شده

drush pm-disable cck views

غیر فعال کردن ماژول های لیست شده

drush pm-uninstall cck views

حذف کردن ماژول های لیست شده

drush status

نمایش وضعیت دروپال

drush pm-update

آپدیت همه ماژول های نصب شده و همچنین هسته دروپال

drush cache-clear

پاک کردن همه کش ها