دستورات فایل test1.asp :
در صفحه test1.asp دستوراتی می نویسیم که تمام فیلدهای رکوردهای جدول Customers را در یک جدول html لیست می کند

se

wa

در اینجا ما شماره customerID هر مشتری را روی یک دکمه از نوع submit نمایش می دهیم
با کلیک روی ان دکمه کاربر به صفحه test2.asp منتق می شود
هر سطری از جدول نمایش داده ها یک فرم است و هر فرمی دکمهsubmit خودش را دارد