نمایش تاریخ:#date
Calander نمایش تقویم:#cal
بوسیله دستورزیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم:#cal -3
بوسیله فرمان زیر ۱۲ را مشاهده میکنیم:#cal -y
۱۲ ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید:#cal 2005