دسترسی پذیری بالا در صدور Certificate ها : یک سازمان همیشه به یک CA نیاز دارد که در صورت بروز مشکل برای CA های صادر کننده Certificate بتواند به روند کاری خود ادامه دهد و به هر دلیلی روند صدور Certificate ها دچار اخلال نشود. برای اطمینان از دسترسی همیشگی به یک CA شما بایستی از ساختار های Clustering برای Issuing CA های خود بر اساس Certificate Template تعریف شده استفاده کنید. اگر نیاز به uptime شما زیاد هم ضروری نیست شما می توانید Certificate Template تعریف شده در Issuing CA را در CA ها مختلفی که در ساختار سلسله مراتبی وجود دارند منتشر کنید تا در صورت بروز مشکل برای یکی از CA ها فرآیند کاری در جریان باشد.