خواندن یک گفتار(Article)
یکی از موارد زیر را انجام دهید:
پالت Article را فعال کنید. سپس بر روی article مورد نظر دو بار کلیک کنید و شروع به خواندن کنید.
ابزار Hand را انتخاب کنید. سپس بر روی گفتار مورد نظر کلیک کنید و یا با نگه داشتن کلید Ctrl(Windows) یا Option(Mac OS) و کلیک بر روی هر جایی از گفتار که می خواهید بخوانید، می توانید شروع به خواندن آن کنید.

مکان نما به مکان نمای follow article تبدیل می شود. یکی از موارد زیر را برای مرور در طول article انجام دهید:

برای رفتن به صفحه بعد کلید Enter را فشار دهید یا اینکه کلیک کنید.
برای رفتن به صفحه قبل کلید Shift + Enter را فشار دهید یا اینکه با فشار دادن کلید Shift کلیک کنید.
برای رفتن به ابتدای article کلید Ctrl(Windows) یا Option(Mac OS) را فشار دهید و سپس کلیک کنید.

برای خازج شدن از article قبل از آنکه به انتهای آن برسید کلیدهای Ctrl + shift(Windows) یا Option + shift(Mac OS) را فشار دهید و کلیک کنید.

وقتی به انتهای article رسیدید مکان نما به تغییر شکل می دهد. کلید Enter را فشار دهید یا کلیک کنید تا به صفحه ای که قبل اینکه شما شروع به خواندن کنید نمایش داده شده بود برگردید.