در لیست زیر خواص مهم و پر کاربرد شی Screen قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :
نام خاصیت     شرح
availHeight :این خاصیت ارتفاع صفحه نمایش کاربر را نمایش می دهد . این اندازه شامل اندازه منوی taskbar ویندوز نمی شود .
availWidth:این خاصیت پهنای صفحه نمایش کاربر را نمایش می دهد . این اندازه شامل اندازه منوی taskbar ویندوز نمی شود .
height : این خاصیت ارتفاع واقعی صفحه نمایش کاربر را نمایش می دهد . این اندازه شامل اندازه منوی taskbar ویندوز می شود .
width :این خاصیت پهنای واقعی صفحه نمایش کاربر را نمایش می دهد . این اندازه شامل اندازه منوی taskbar ویندوز می شود .
colorDepth :این خاصیت توانایی نمایش عمق رنگ در صفحه نمایش کاربر را با واحد bit نمایش می دهد .